คำแนะนำผู้ป่วยที่ตรวจ Covid-19

1. คำแนะนำเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 หมายเลข PI-ICD-007.1
2. คำแนะนำสำหรับการตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 หมายเลข PI-ICD-011.1
3. คำแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 และเชื้อไวรัสด้วยวิธี Real-Time PCR หมายเลข PI-ICD-010
4. คำแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังออกจากโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Covid -19 หมายเลข PI-ICD-012.1

ท่านจะได้รับคำแนะนำทั้งหมดอีกครั้งทางอีเมล์ กรุณากรอกข้อมูลพร้อมลงนามเพื่อรับเอกสารด้านล่าง


Ward-เอกสารสำหรับผู้ป่วยตรวจ Covid-19

แบบคัดกรองการเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ / สงสัยจากเชื้อ Novel coronavirus (Patient Under Investigation PUI)

ข้าพเจ้ามีอาการ ดังต่อไปนี้ *
ในช่วง 14 วันก่อน ข้าพเจ้ามีประวัติการเดินทาง ดังนี้ *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ
โดยข้าพเจ้าเป็น :