ER : ฝากเคสส่ง OR
แพทย์ดมยา
เวลาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
:
ต้องโทรรายงานแพทย์ หรือไม่
เวลาโทรแจ้งแพทย์เจ้าของไข้
:
เวลาโทรแจ้งแพทย์ดมยา
:
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ Admission หรือไม่
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน หรือไม่
แผนก OR รับทราบเคสแล้ว หรือไม่
ประเภทเคส OPD หรือ IPD
แผนก ward รับทราบเคส หรือไม่
หัตถการที่ต้องทำที่ ER