ER : ฝากทำหัตการ
เวลาที่ทำหัตถการ *
:
Underlying Disease *
ชื่่อหัตการ *
มีการคีย์อุปกรณ์ / ยาครบแล้ว หรือไม่ *
ผู้ป่วยชำระเงินล่วงหน้าแล้ว หรือไม่ *
ท่านได้คีย์ค่าใช้จ่าย service นอกเวลาที่ ER ราคา 450 บาท แล้วหรือไม่ *
ท่านแจ้งผู้ป่วยเรื่องค่าใช้จ่าย service นอกเวลาที่ ER ราคา 450 บาท แล้วหรือไม่ *
ต้องโทรรายงานแพทย์เจ้าของไข้ หรือไม่ *