คำแนะนำผู้ป่วยที่ตรวจ Covid-19

1. คำแนะนำเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 หมายเลข PI-ICD-007.1
2. คำแนะนำสำหรับการตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 หมายเลข PI-ICD-011.1
3. คำแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 และเชื้อไวรัสด้วยวิธี Real-Time PCR หมายเลข PI-ICD-010
4. คำแนะนำสำหรับผู้สัมผัสต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine) หมายเลข PI-ICD-008.1

ท่านจะได้รับคำแนะนำทั้งหมดอีกครั้งทางอีเมล์ กรุณากรอกข้อมูลพร้อมลงนามเพื่อรับเอกสารด้านล่าง


เอกสารสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจ Covid-19

แบบคัดกรองการเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ / สงสัยจากเชื้อ Novel coronavirus (Patient Under Investigation PUI)

โดยข้าพเจ้าเป็น : *
ผู้มีอำนาจของผู้ป่วย หมายถึง ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปีหรือไม่ได้บรรลุนิติภาวะโดยจดทะเบียนสมรส), ผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล, ผู้พิทักษ์ของบุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล
โดยมีเอกสารยืนยันตัวตน
อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประจำตัวปะชาชน/ใบขับขี่/อื่นๆ)
Maximum upload size: 268.44MB
ที่อยู่
ผู้ป่วยมีอาการ ดังต่อไปนี้ *
ในช่วง 14 วันก่อน ผู้ป่วยมีประวัติการเดินทาง ดังนี้ *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ