CN Online Registration 1 Direct REG

---上传您的护照图片---

您的护照图片 *
Maximum upload size: 20MB

---过敏历史---

过敏史:你有任何药物或食物过敏吗? *

---个人信息---

Title *
性别 *
婚姻状况 *

---泰国地址---

现在您在泰国吗? *
您住在哪里呢? *

---永久地址---


---联系方式---

您有泰国的电话号码吗? *

---紧急联系人---


---签名---

*

如果点击好提交,请稍等系统上传信息 1 分钟